Polremaco
SPYCHARKI MASZYNY SPECJALISTYCZNE WAŻNIEJSZE REALIZACJE AKTUALNOŚCI KONTAKT
ROBOTY INŻYNIERYJNE CZĘŚCI ZAMIENNE CENTRUM MAGAZYNOWO-HANDLOWE SERWIS W POLKOWICACH
    >> promocyjna sprzedaż części zamiennych  

Polremaco


 
 

Aktualne realizacje Przedsiębiorstwa Polremaco
 
- budowa systemu odwadniania zlewni odkrywki i zwałowania wewnętrznego
  związanych z pompownią T-6 na terenie BOT Kopalni Węgla Brunatnego "TURÓW" S.A.
 
- Roboty w ramach zadania "Przebudowa drogi krajowej nr 7 Kraków – Chyżne na drogę
  ekspresową nr S-7 Myślenice Pcim, km 669+872 – 682+108" – umocnienia skarp drogi
 
 

Realizujemy: Budowy dróg i autostrad, Rekultywacje gruntów, Odwodnienia dróg, Rekultywacje odpadów, Osuszanie terenów, Rekultywacje terenów zdegradowanych, Odwodnienia dróg, Rekultywacje terenów przemysłowych, Roboty ziemne o dużym stopniu trudności, Roboty hydrotechniczne, Roboty ziemne, Rekultywacje terenów, Zagospodarowanie terenów, Rekultywacja gleby, Rekultywacja składowisk, Rekultywacja kopalni, Rekultywacja wyrobisk, Umocnienia skarp, Rekultywacje terenów górniczych, Budowy dróg, Odwodnienia, Regulacje rzek, Zabezpieczanie osuwisk.

Ważniejsze realizacje Przedsiębiorstwa Polremaco
 
- roboty hydrotechniczne;
 
- budowa zasobnika węgla o pojemności 400.000 ton oraz rekultywacja
  składowisk popiołu i nadkładu - KWB Turów;
 
- budowa lądowisk polowych na zrekultywowanych terenach KWB Turów;
 
- roboty ziemne przy budowie zasobnika sorbentu instalacji odsiarczania spalin
  Elektrowni Turów;
 
- budowa zbiorników osadowych dla Elektrowni Turów;
 
- budowa 4,5 kilometrowego odcinka drogi -wojewódzkiej Sieniawka-Opolno;
 
- likwidacja terenów poprzemysłowych Zakładów Sodowych "Solway" w Krakowie
  wraz z przełożeniem koryta rzeki Wilgi oraz budową obwałowań;
 
- regulacja potoków i budowa umocnień koryt rzek w zlewni Wisły
  (Dunajec, Soła, Koszarawa, Żabniczanka);
 
- roboty hydrotechniczne związane z odwodnieniem centralnej części
  zwałowiska zewnętrznego KWB Turów;
 
- roboty ziemne przy budowie południowego obejścia autostradowego Krakowa
  wraz z przełożeniem koryta rzeki Serafy i potoku Malinówka;
 
- regulacja rzeki Raby dla przebudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Myślenice - Lubień;
 
- roboty przy budowie Regionalnego Dworca Autobusowego PKS w Krakowie;
 
- roboty budowlane związane z robotami hydrotechnicznymi likwidacji
  Kopalni Siarki Machów w Tarnobrzegu;
 
- zabezpieczenie osuwiska nr 1 w Skawcach w ramach zadania pn. "Budowa drogi
  krajowej nr 28 Wadowice – Sucha Beskidzka, odcinek: Mucharz – Tarnawa Dolna
  od km 7+385 do km 9+135,50";
 
- roboty hydrotechniczne (budowle faszynadowo-kamienne, mury oporowe w rzece
  Rabie, żelbetowy mur oporowy w technologii muru Tesyńskiego, roboty regulacyjne na
  potokach górskich) w ramach "Przebudowy drogi krajowej nr 7 Kraków-Chyżne
  na drogę ekspresową nr S-7, odcinek Myślenice – Pcim";
 
- odbudowa potoku Bielawka w miejscowości Dłużyna Górna, Strzelno,
  Bielawa Górna gmina Pieńsk.